W. Chris Wozencraft

Wallace Christopher Wozencraft (1954–2007) เป็นนักสัตววิทยาชาวอเมริกัน เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหารขนาดเล็ก เขาเป็นอาจารย์ของชีววิทยาที่ปูชนียสถานวิทยาลัย (อินดีแอนา)และประธานคณะกรรมการเกี่ยวกับการกินเนื้อสัตว์ที่สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ เขาเป็นผู้เขียนสิ่งพิมพ์ในสาขาของเขา [1] [2]