วันคณิตศาสตร์สากล

ระหว่างวันคณิตศาสตร์คือ 14 มีนาคม เป็นที่รู้จักกันว่าวัน Piเนื่องจากค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์π (pi)สามารถปัดเศษขึ้นได้ถึง 3.14

การประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 40 ของUNESCOได้กำหนดให้วัน Pi เป็นวันคณิตศาสตร์สากลในเดือนพฤศจิกายน 2019 [1]